Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

108 anh hùng Lương Sơn Bạc - Kô nên bỏ qua

[ 2009-07-13 01:50:38 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

001:Thác Tháp Thiên Vương - Tiều Cái
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/001.jpg
002: Thiên Khôi Tinh - Cập Thời Vũ Tống Giang
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/002.jpg
003: Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/003.jpg
004: Thiên Nhàn Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/004.jpg
005: Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/005.jpg
006: Thiên Ám Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/006.jpg
007: Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/007.jpg
008: Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/008.jpg
009: Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/009.jpg
010: Thiên Bại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/010.jpg
011: Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/011.jpg
012: Thiên Cô Tinh - Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/012.jpg
013: Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/013.jpg
014: Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/014.jpg
015: Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/015.jpg
016: Thiên Hựu Tinh - Kim Thương Thủ Từ Ninh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/016.jpg
017: Thiên Uy Tinh - Song Tiên Hô Diên Chước
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/017.jpg
018: Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/018.jpg
019: Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/019.jpg
020: Thiên Vi Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/020.jpg
021: Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/021.jpg
022: Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/022.jpg
023: Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/023.jpg
024: Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hoả Tần Minh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/024.jpg
025: Thiên Mãn Tinh - Mĩ Nhiệm Công Chu Đồng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/025.jpg
026: Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/026.jpg
027: Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/027.jpg
028: Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/028.jpg
029: Thiên Cánh Tinh - Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/029.jpg
030: Thiên Cứu Tinh - Một Già Lạn Mục Hoằng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/030.jpg
031: Thiên Tuệ Tinh – Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/031.jpg
032: Thiên Khốc Tinh - Song Vĩ Hạt Giải Bảo
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/032.jpg
033: Thiên Bạo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/033.jpg
034: Thiên Giang Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/034.jpg
035: Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/035.jpg
036: Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/036.jpg
037: Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Điêu Lý Ứng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/037.jpg
038: Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/038.jpg
039: Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đổng Uy
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/039.jpg
040: Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/040.jpg
041: Địa Toại Tinh - Thông Tí Viên Hầu Kiện
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/041.jpg
042: Địa Kiệt Tinh – Xú Quận Mã Tuyên Tán
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/042.jpg
043: Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/043.jpg
044: Địa Kê Tinh - Thao Đao Quỷ Tào Chính
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/044.jpg
045: Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/045.jpg
046: Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/046.jpg
047: Địa Háo Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/047.jpg
048: Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/048.jpg
049: Địa ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/049.jpg
050: Địa Vi Tinh - Nụy Cước Hổ Vương Anh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/050.jpg
051: Địa Phi Tinh - Bát Tí Na Tra Hạng Sung
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/051.jpg
052: Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/052.jpg
053: Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/053.jpg
054: Địa Hạp Tinh - Hoả Nhãn Toan Nghê Đặng Phi
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/054.jpg


055: Địa Nhiên Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/055.jpg
056: Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/056.jpg
057: Địa Trục Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/057.jpg
058: Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/058.jpg
059: Địa Tù Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Châu Quý
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/059.jpg
060: Địa Cuồng Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/060.jpg
061: Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/061.jpg
062: Địa Tặc Tinh - Cổ Thượng Tảo Thời Thiên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/062.jpg
063: Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/063.jpg
064: Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thận Đồng Mãnh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/064.jpg
065: Địa Giác Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/065.jpg
066. Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/066.jpg
067: Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đĩnh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/067.jpg
068: Địa Khoát Tinh - Ma Vân Kim Xí Âu Bằng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/068.jpg
069: Địa Xương Tinh - Mao Đầu Tinh Khổng Minh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/069.jpg
070: Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/070.jpg
071: Địa Lý Tinh - Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/071.jpg
072: Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/072.jpg
073: Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/073.jpg
074: Địa Sát Tinh - Thanh Nhãn Hổ Lý Vân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/074.jpg
075: Địa Hựu Tinh - Trại Nhân Quý Quách Thịnh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/075.jpg
076: Địa Yêu Tinh - Mạc Trứ Thiên Đỗ Thiên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/076.jpg
077: Địa Hùng Tinh - Tỉnh Mộc Hãn Hách Tư Văn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/077.jpg
078: Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/078.jpg
079: Địa Phục Tinh - Kim Nhãn Bưu Thi Ân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/079.jpg
080: Địa Ám Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/080.jpg
081: Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/081.jpg
082: Địa Chánh Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/082.jpg
083: Địa Sửu Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/083.jpg
084: Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/084.jpg
085: Địa Bình Tinh - Thiết Tí Bác Sái Phúc
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/085.jpg
086: Địa Minh Tinh - Thiết Địch Tiên Mã Lân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/086.jpg
087: Địa Chu Tinh - Khiêu Giản Hổ Trần Đạt
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/087.jpg
088: Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Nhĩ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/088.jpg
089: Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/089.jpg
090: Địa Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/090.jpg
091: Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/091.jpg
092: Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Đan Đình Khuê
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/092.jpg
093: Thần Cơ Quân Sư Chu Võ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/093.jpg
094: Địa Bạo Tinh - Tang Môn Thần Bảo Húc
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/094.jpg
095: Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Ngụy Định Quốc
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/095.jpg
096: Địa Tổn Tinh - Nhất Chi Hoa Sái Khánh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/096.jpg
097: Địa Xảo Tinh - Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/097.jpg
098: Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/098.jpg
099: Địa Tốc Tinh – Trúng Tiên Hổ Đinh Đắc Tôn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/099.jpg
100: Địa Tàng Tinh - Tiếu Diện Hổ Chu Phú
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/100.jpg
101: Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/101.jpg
102: Địa Ma Tinh - Vân Lý Kim Cương Tống Vạn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/102.jpg
103: Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tử
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/103.jpg
104: Địa Mãn Tinh - Ngọc Phan Can Mạnh Khang
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/104.jpg
105: Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/105.jpg
106: Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/106.jpg
107: Địa Sổ Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/107.jpg
108: Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông

12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/luongsonbac/108.jpg

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • skin WMP - Kids
 • Vanessa Hudgens: 1 Chùm ảnh - 5 Phong cách - pro chưa !
 • Game thủ Việt vui mừng khi Tiếu Ngạo Giang Hồ được xác nhận
 • Internet Cafe (Tân Liêu Trai)
 • Dictionary 2000 4.0
 • Lõm Quan Thị
 • E-Book cho người bắt đầu làm quen thế giới số
 • Dấu lặng
 • Quy trình phát triển dự án kinh doanh bất động sản
 • Biến giao diện windows XP thành Ubuntu

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?