Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Những anh hùng trong Tam Quốc Chí ( theo phong cách mới )

[ 2009-07-13 01:50:38 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Nhà Thục
Lưu Bị
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/1luubi.jpg
Quan Vũ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/2quanvu.jpg
Trương Phi
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/3truongphi.jpg
Gia Cát Lượng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/4giacatluong.jpg
Bàng Thống
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/5bangthong.jpg
Triệu Vân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/6trieuvan.jpg
Mã Siêu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/7masieu.jpg
Hoàng Trung
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/8hoangtrung.jpg
Quan Bình
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/9quanbinh.jpg
Nguỵ Diên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/10nguydien.jpg
Khương Duy
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhathuc/11khuongduy.jpg

Nhà Ngụy
Tào Tháo
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/1taothao.jpg

Tào Phi

12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/2taophi.jpg
Tào Nhân
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/3taonhan.jpg
Tư Mã Ý
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/4tumay.jpg
Hạ Hầu Đôn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/5hahaudon.jpg
Hạ Hầu Uyên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/6hahauuyen.jpg

Điển Vi

12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/7dienvi.jpg
Tử Hoàng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/8tuhoang.jpg
Hứa Chử
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/9huachu.jpg
Trương Liêu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/10truonglieu.jpg
Trương Cáp
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/11truongcap.jpg
Bàng Đức
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhanguy/12bangduc.jpg

Nhà Ngô
Tôn Kiên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/1tonkien.jpg
Tôn Sách
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/2tonsach.jpg
Tôn Quyền
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/3tonquyen.jpg
Chu Du
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/4chudu.jpg
Lỗ Túc
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/5lotuc.jpg
Lữ Mông
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/6lumong.jpg
Cam Ninh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/7camninh.jpg
Chu Thái
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/8chuthai.jpg
Thái Sử Từ
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/9thaisutu.jpg
Hoàng Cái
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/10hoangcai.jpg
Lục Tốn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/nhango/11lucton.jpg

Lữ Bố
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/1lubo.jpg
Trương Giác
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/2truonggiac.jpg
Đổng Trác
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/3dongtrac.jpg
Mạnh Hoạch
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/4manhhoach.jpg
Viên Thiệu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/shopdongho/tamquocchinu/5vienthieu.jpg

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • BoneLab v1.0.2.46
 • Movieload.to v2 + Linkcrypt.ws Plugin
 • Share code news deafvietnam.com
 • 1001 cách tiếp cận và làm quen bạn gái
 • Đối Đáp Với Đoàn Thị Điểm
 • Ký ức đường Trường Sơn
 • Westward
 • 13 công cụ online để thiết kế web 2.0
 • [T.Ngắn] - Trái tim không cần thay đổi
 • Các biển báo giao thông

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?