Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Michael Jackson's Moonwalker [ Game up trên Mediafire]

[ 2009-09-01 20:45:13 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

The game is essentially an isometric beat-em-up, although Jackson attacks with magic powers instead of physical contact, and has the ability to shoot magic power at enemies instead of getting close enough for a melee attack. A map of the stage is shown before it begins, and after which, Jackson must get from the start to the end without losing all his health, rescuing all the children and defeating all the enemies along the way.

Trò chơi chủ yếu là một isometric beat-em-up, mặc dù Jackson tấn công với quyền hạn kỳ diệu thay vì liên hệ với vật lý, và có khả năng kỳ diệu shoot quyền Enemies thay vì nhận được gần đủ cho một cuộc tấn công melee. Một bản đồ của các giai đoạn sẽ được hiển thị trước khi nó bắt đầu, và sau đó, Jackson phải nhận được từ đầu đến cuối mà không bị mất tất cả sức khỏe của mình, rescuing tất cả các trẻ em và tất cả các defeating Enemies dọc theo con đường

The game can also be played multiplayer; if the cabinet supports it, up to three people can play simultaneously. All three players play as Jackson, dressed in his suit from the "Smooth Criminal" music video. The first player wears a white suit and hat, with a blue shirt; the second player's character dons a scarlet outfit with a black shirt; the third player's character is dressed in black, with a red shirt. The characters all have armbands: red for black outfit, black for red outfit, and blue for white outfit.

Trò chơi cũng có thể được chơi nhiều, nếu các hỗ trợ nó, đến ba người dân có thể phát cùng một lúc. Tất cả ba người chơi chơi như Jackson, mặc quần áo của ông phù hợp với từ "Smooth Criminal" âm nhạc, âm nhạc. Máy nghe nhạc đầu tiên wears phù hợp với một màu trắng và mũ, với áo sơ mi màu xanh, thứ hai, máy nghe nhạc của một ký tự dons đi outfit với áo sơ mi màu đen; thứ ba là máy nghe nhạc của ký tự mặc quần áo đen, với áo sơ mi màu đỏ. Tất cả các ký tự có armbands: màu đỏ đen outfit, outfit màu đen cho màu đỏ, trắng và màu xanh cho outfit.

Dance Magic: Arguably the most memorable feature, Sega takes the concept of the "smart bomb" or "screen zapper" and changes it to the form of dancing, in a special attack termed "Dance Magic". Once activated, a heavenly spotlight shines on the player, and the player starts to dance several of the high-energy moves that have become Jackson's hallmarks. All of the standard enemies - henchmen, gangsters, guards, robots - start dancing with the player and are destroyed at the end of the dance routine (ostensibly because they cannot keep up with Jackson's dance moves). However, bosses do not dance, but do take a significant amount of damage. Any captive children on-screen at the time Dance Magic is activated are not harmed. There are three different dance routines that may be performed, and the player starts with one to three of these attacks per credit (depending on how the machine is set up).

Khiêu vũ Magic: Arguably hầu hết các tính năng đáng ghi nhớ, Sega được khái niệm của "bom thông minh" hoặc "màn hình zapper" và thay đổi nó để dưới hình thức nhảy múa, trong một cuộc tấn công đặc biệt với thuật ngữ "Magic Dance". Sau khi kích hoạt, một cảnh trời spotlight shines trên máy nghe nhạc, máy nghe nhạc và khiêu vũ để bắt đầu một số cao năng lực hoạt động mà đã trở thành Jackson's hallmarks. Tất cả các tiêu chuẩn Enemies - henchmen, gangsters, bảo vệ, rô-bốt - bắt đầu nhảy múa với các máy nghe nhạc và được tiêu huỷ ở cuối của khiêu vũ thường xuyên (ostensibly bởi vì họ không thể theo kịp với Jackson's dance di chuyển). Tuy nhiên, bosses không khiêu vũ, nhưng làm mất một số lượng đáng kể các thiệt hại. Bất kỳ Captive trẻ em trên màn hình tại thời điểm Khiêu vũ Magic được kích hoạt không được harmed. Có ba thói quen khiêu vũ khác nhau mà có thể được thực hiện, và người chơi bắt đầu với một đến ba của các cuộc tấn công cho mỗi tín dụng (tùy thuộc vào cách mà máy tính được thiết lập)

Bubbles: Part of the peculiarity of this game comes from this unusual power-up. Bubbles the chimpanzee, Michael's real-life pet, appears in each level. Once collected or rescued, the chimp transforms Michael into a robotic version of the pop singer that has the ability to shoot laser bursts and absorb significantly more damage.

Bong bóng: Một phần của các peculiarity của trò chơi này xuất phát từ quyền lực này không bình thường-up. Bong bóng các chimpanzee, Michael thực của cuộc sống con vật cưng, xuất hiện trong mỗi cấp. Sau khi thu thập được hoặc rescued, các chimp transforms Michael robotic vào một phiên bản của các cửa sổ pop ca sĩ có khả năng shoot laser bursts và tiếp nhận thêm thiệt hại đáng kể.

[edit]Levels

1. Cavern: This level resembles a subterranean hideout and consists of long corridors with blue doors periodically. It starts with Mr. Big taunting Michael. The enemies consist of suit-wearing henchmen and small robotic mobile gun emplacements. There is no boss.

Background music – "Bad"

2. Amusement Quarter: This level takes place in a nightclub and highly resembles the first level from the console version. Additionally, half of the level takes place outside on a street during daytime. The enemies consist of suit-wearing henchmen, and soldiers. The bosses for this level are two mobile robotic gun emplacements.

Background music – "Smooth Criminal"

3. Night Street: This level is very similar to the outdoor half of the Amusement Quarter, but takes place at night. The gangsters and soldiers again make their appearance in this level, but are joined by many more robots. There are robots that hide under manholes, large conspicuous-looking AT-ST-like robots, and shirtless men who control armored dobermans. Mr. Big confronts Michael in this level, in the form of a laser-shooting hovercraft surrounded by eight floating laser pods.

Background music – "Beat It"

4. Graveyard: In an almost complete departure in theme, this level takes place and has all the common elements of a horror movie graveyard. Enemies consist mostly of zombies and ghosts. The boss is yet another Mr. Big contraption; a large stationary three-tubed ghost generator.

Background music – "Another Part of Me", although one would logically think that "Thriller" would be more appropriate given the setting of the level. However, Thriller is used as the music for the Dance Magic attack in that level.

5. Evil Fortress: This level takes place on Mr. Big's fortress on the moon, where he is preparing to fire a large laser cannon. Almost the entire level takes place on a rising elevator, where wave after wave of enemies appear. The last boss is Mr. Big piloting a large mechanical spider.

Background music – a reprise of "Bad"

http://i32.tinypic.com/358dx5g.png

NOTE:If your running Vista with UAC Enabled Click Allow For All Progs

Hướng dẫn :

1: Unrar files

2: Run michael_jacksons_moonwalker.exe to install software

3: Run michael_jacksons_moonwalker_Patch.exe to Patch/***** Software

4: Enjoy

Links:

Rapid (http://rapidshare.com/files/258442440/Moonwalker.rar)
Mediafire (http://www.mediafire.com/?mtztdqzzmmy)
Pass: Vndownload.org

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Ca... rao của sinh viên
 • Thầy luôn còn mãi
 • MMS - Tin nhắn đa phương tiện
 • [Vbulletin] - KX - Image Not Found
 • The Humans
 • Có câu hỏi gì không?
 • Code ShopCMS
 • Vài câu truyện đọc giảm stress chơi bà con
 • Nuclear Coffee DiscRipper 1.0.0.18
 • [DRIVER] - D-Link DSL-100D (Win98)

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?