Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Đề ôn đại học

[ 2009-07-13 05:32:24 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Đề

Câu 1. một kính hiển vi học sinh gồm một vật kính có tiêu cự f1=0,5 (cm), thị kính có tiêu cự f2=5 (cm). một học sinh có mắt bình thường có OCc=20 (cm) quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết có độ bội giác G=120. Độ dài quang học của kính là:

A).9,5 (cm) B).20,5(cm) C).20(cm) D).15(cm)

Câu 2. Một vật có khối lượng m=100(g) dao động điều hoà trên trục ox với tần số f =2(Hz), lấy tại thời điểm t1 vật có li độ x1=-5(cm), sau đó 1,25(s) thì vật có thế năng:

A).20(mj) B).15(mj) C).12,8(mj) D).5(mj)

Câu 3. Một song cơ học có tần số f=50(Hz) truyền trong một môi trường có vận tốc v=20(m/s)thì độ lệch pha giữa hai diểm trên phương truyền song cách nhau 10(cm) là:

A). B). C). D).

Câu 4. Đặc điểm của song dừng trên dây có bước song là:

A).khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là B).khoảng cách giữa 2 bụng liên tiếp bằng

C).2 điểm cách nhau thì lệch pha nhau D).không truyền năng lượng

Câu 5.Tia hồng ngoại ,tia tử ngoại,song vô tuyến cực ngắn FM, ánh sang đỏ,dược sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất song rõ nhất là:

A).sóng FM, tử ngoại, hồng ngoại, tia đỏ. B).tử ngoại,sóng FM,hồng ngoại, tia đỏ

C).hồng ngoại, tử ngoại,tia đỏ, song FM D).tử ngoại, tia đỏ,hồng ngoại, song FM

Câu 6.Vật sang AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng, dịch vật lại gần kính người ta thấy ảnh dịch ra xa thấu kính. Xác định bản chẩt ảnh và loại thấu kính :

A). ảnh ảo, thấu kính hội tụ hoặc phân kì B).thấu kính hội tụ, ảnh thật

C).thấu kính hội tụ, ảnh ảo D).thấu kính phân kì, ảnh ảo

Câu 7. Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát ra chum sang thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo:

A).M B).L C).O D).N

Câu 8. Hệ đồng trục gồm hai thấu kính: phân kì O1và hội tụ O2 có tiêu cự f1=-f2 cách nhau một đoạn L>0. Chùm tới O1là chum song song với trục chính thì chum ló ra là chum:

A).Hội tụ B).có thể hội tụ, có thể phân kì C).phân kì D). song song

Câu 9. trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khe S được chiếu sang bởi ánh sang gồm 2 thành phần đơn sắc thì trên màn thu được 2 hệ vân có khoảng vân i1=1(mm),và i2=1,25(mm). Khoảng cách giữa 2 vân sang cùng màu vân trung tâm liên tiếp bằng:

A).5(mm) B).4,25(mm) C).10(mm) D).9(mm)

Câu 10. Đồng vị phóng xạ đứng yên phóng xạ và chuyển thành hạt nhân bền Pb. Biết phóng xạ không kèm theo tia gama. Tỷ lệ giữa động năng hạt trên năng lượng toả ra từ phản ứng bằng:

A).0,0619 B). 0,9809 C).0,0194 D).0,0190

Câu11. Cho một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Hiệu điện thế hai đầu tụ lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch một góc bằng:

A).1800 B).900 C).00 D).00 hoặc 1800

Câu 12. Điểm giống nhau giữa giao động cưỡng bức va sự tự giao động là:

A).có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực

B). đều là dao động tắt dần

C). đều có tần số bằng tần số riêng của hệ

D). đều được bù năng lượng phù hợp

Câu 13. Cho một mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp đen X chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C khi có hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạchvà hai đầu cuộn dây,2 đầu hộp X thoã mãn UAB=U1+U2. Hỏi X chứa những phần tử nào.?

A).R và L B).R và C C).L và C D).không có phần tử nào thoả mãn

Câu 14. Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng tần số f=20(Hz),cùng biên độ a=2(cm) ngược pha nhau. Coi biên độ song không đổi, vận tốc truyền song v=60(cm/s). biên độ dao động tổng hợp tại M điểm cách A,B một đoạn AM=12(cm),BM=10(cm) bằng:

A).2 (cm) B). (cm) C ). (cm) D).4 (cm)

Câu 15. Ca tốt của một tế bào quang điện có công thoát A=2,4(eV). Chiếu vào ca tốt đó một chùm bức xạ mà fôtôn có năng lượng 3,2(eV). Để dòng quang điện triệt tiêu phải đặt vào A,K một hiệu điện thế :

A).UAk=0,8(v) B).U­AK 0,8(v) C).UKA - 0,8(v) D).UKA 0,8(v)

Câu 16.Dùng vôn kế khung quay để đo hiệu điện thế xoay chiều, thì vôn kế đo được :

A).không đo được giá trị nào B).biên độ U0

C).giá trị hiệu dụng D).giá trị tức thời u

Câu 17. Có thể làm tăng cường độ dòng quang điện bão hoà bằng cách :

A).giữ nguyên cường độ chum sang, tăng cường độ chum sang kích thích

B).tăng hiệu điện thế giữa anot và catot

C).giữ nguyên bước sóng ánh sang, tăng cường độ chum sang kích thích

D).giữ nguyên cường độ chum sang, giảm cường độ chum sang kích thích

Câu 18.Trong các đèn pha ôtô ,xe máy để chum sang song song có cường độ lớn,người ta thường sử dụng:

A).gương cầu lồi B).gương cầu lõm C).gương paraboloit tròn xoay

D).gương phẳng

Câu 19.Hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối và tổng số nucleon tương ứng là ,n1 và . X bền vững hơn Y thì:

A).n1< n2 B). C). D).

Câu 20. Các nguồn sang gồm miếng sắt nóng đỏ, đèn hơi Na, đèn sợi đốt. Nguồn sang phát ra quang phổ liên tục là:

A). đèn sợi đốt và đèn hơi Na B).miếng sắt nóng đỏ và đèn sợi đốt

B).chỉ có đèn sợi đốt D).miếng sắt nóng đỏ và đèn hơi Na

Câu 21. Mối liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà là:

A). B).

C). D).

Câu 22. một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P1 0 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P2 . Chọn mệnh đề đúng:

A).P1>P2 B).P1 P2 C).P1<P2 D).P1 =P2

Câu 23. chiết suất của nước đối với tia vàng nv=4/3. Chiếu một tia sang trắng từ nước ra kông khí với góc tới i có sini=3/4, thì tia ló ra không khí là:

A). dải màu từ đỏ đến tím B).dải màu từ đỏ đến vàng

C).tia sang trắng D).dải màu từ lục đến tím

Câu 24. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng khì:

A).các hạt tham gia phản ứng có độ hụt khối nhỏ hơn độ hụt khối các hạt tạo thành

B).các hạt tham gia phản ứng có động năng

C).các hạt tham gia phản ứng không có động năng

D).các hạt tham gia phản ứng có độ hụt khối lớn hơn độ hụt khối của các hạt tạo thành

Câu 25.Catot của tế bào quang điện có công thoát A=2,1(eV). Chiếu vào catot một chùm ánh sang có bước sóng với công suất 2 (W) thì hiệu suất lượng tử là:

A).chưa đủ điều kiện để tính B).H=0,2 C).H=0 D).H=0,098

Câu 26. Một lăng kính tam giác có góc chiết quang A=100 đặt trong không khí,có chiết suất đối với tia đỏ là nd=1,52. Chiếu một chum tia sang trắng đến lăng kính theo phương vuông góc với mặt bên AB thì góc tạo bởi tia ló màu đỏ và tím bằng:

A).1,010 B).0,20 C).2,20 D).20

Câu 27. Đặt vào hai đầu tụ C một hiệu điện thế thì Zc=50( ). Lúc hiệu điện thế tức thời hai đầu tụ là u1=80(V)thì cường độ dòng điện qua tụ bằng:

A).i1=2(A) B).i1= (A) C).i1=1,2(A) D).i1=1,6(a)

Câu 28. Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy, khi thang máy có gia tốc không đổi a thf chu kì của con lắc tăng 8,46%so với chu kì của nó khi thang máy đứng yên,(g=10m/s2).Xác địnhchiều và độ lớn của gia tốc a?

A).gia tốc hướng lên, a=2(m/s2) B).gia tốc hướng xuống, a=1,5(m/s2)

C).gia tốc hướng lên, a=1,5(m/s2) D).gia tốc hướng xuống, a=2(m/s2)

Câu 29. bước song của vạch và vạch trong dãy banme lần lượt là : thì bước song đầu tiên trong dãy Pasen bằng:

A).1,321( ) B).1,875( ) C).1.142( ) D).1,712( )

Câu 30. chiếu một tia sang đơn sắc từ nước (có chiết suất n=4/3) ra không khí với góc tới i. Chọn mệnh đề đúng:

A).với mọi góc i đều có tia ló B).nếu sini<3/4 thì tia sang có góc ló r<i

C).nếu sini =3/4 thì góc ló r<900 D).nếu sini>3/4 thì tia sang không ló ra không khí

Câu 31.khi đa vào ống dây của mạch dao động LCmột lõi sắt thì tần số của mạch :

A).có thể tăng hoặc giảm B).giảm C).tăng D).vẫn không đổi

Câu 32. Một đài phát song vô tuyến có công suất lớn có thể truyền song đi mọi điểm trên trái đẩt, thì song do đài đó phát ra là:

A).sóng dài B).sóng ngắn C).sóng trung D).sóng cực ngắn

Câu 33. Một người bị cận thị có OCc=10(cm),OCv=50(cm), đeo kính sát mắt có độ tụ D=-2,5(dp) thì giới hạn nhìn rõ khi đeo kính là:

A).từ 13,33(cm) đến B).từ 13,33(cm) đến 200(cm) C).từ 8(cm) đến 40(cm)

D).từ 10(cm) đến 200(cm)

Câu 34. một con lắc thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là T/4. Tlà chu kì dao động của vật. Biên độ dao động của vật bằng:

A). (cm) B). (cm) C).6 (cm) D).4(cm)

Câu 35. Chiết suất của thuỷ tinh crao đối với ánh sang đỏ,lam,vàng,chàm,tím tương ứng là:

A).1,5145;1,5170;1,5230;1,5381 B).1,5381;1,5230;1,5170;1,5145

C).1,5145;1,5230;1,5170;1,5381 C). 1,5230;1,5145;1,5381;1,5170

Câu36. Hai điểm sang S1và S2cùng nằm trên trục chính của một thấu kính cách những đoạn d1,d2 với 3d1=5d2=60(cm) cho hai ảnh trùng nhau. Tiêu cự của thấu kính bằng:

A).20(cm) B)15(cm) C)25(cm) D).-15(cm)

Câu 37. Vai trò của máy biến thế trong truyền tải điện năng là:

A).thay đổi tần số dòng điện B).thay đổi hiệu điện thế

c).tăng công suất truyền đi D).giảm hao phí điện năng trên dây tải

Câu 38.Vật sang AB đặt vuông góc với trục chính của gương cầu cho ảnh cao bằng vật.Dịch vật ra xa gương dọc theo trục chính một đoạn 10(cm)cho ảnh cao bằng 0,6 lần vật. bán kính cong của gương là:

A).20(cm) B).40(cm) C).30(cm) D).15(cm)

Câu 39. Đồng vị phóng xạ phóng xạ tạo thành đồng vị bền .Ban đầu có một mẩu X nguyên chất ,sau 30 h tỷ lệkhối lượng Y:X là 3:1. Chu kì phóng xạ của X là:

A).15h B).30h C).20h D).10h

Câu 40.một cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện , đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có gía trị hiệu dụng U=100(V)thì hai đầu cuộn dây hiệu điện thế làU1=100(V),hai đầu tụ là U2=100 (V). Hệ số công suất đoạn mạch k bằng:

A).k= B).k=0 C).k= D).k=0,5

Câu 41. Cho một đoạn mạch RLC, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100(V) thì thấy hiệu điện thế hai đầu tụ vuông pha với hiệu điện thế hai đầu mạch, khi đó hiệu điện thế hai đầu R:

A).UR=100(V) B).chưa đủ dự kiện để tính C) UR=50(V) D).UR=0

C âu 42. Để xác định được khi bầy ong hay ruồi vỗ cánh nhanh hơn ta có thể dựa vào:

A).cường độ âm do chúng phát ra B). độ to của âm do chúng phat ra

C). độ cao của âm do chúng phát ra D).mức cường độ âm do chúng phát ra

Câu 43. cho mạch chọn song cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được song có bước song =10(m),khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được song có bước song =20(m). khi điện dung có điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng bằng:

A). =15(m) B). =30(m) C). =14,1(m) D). =22,2(m)

Câu 44. Cho mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R=30 ( ),tụ (F) mắc với một cuộn cảm. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế u= (V) thì công suất mạch là P=240(W),Hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là:

A) 20(V) B).60(V) C).90(V) D). (V)

Câu 45. khi chuyển từ nhìn gần sang nhìn xa thì tiêu cự thuỷ tinh thể của mắt :

A).tuỳ thuộc vào kích thước vật B).tăng C).giảm D)không cần thay đổi

Câu 46. một người có mắt bình thường điều chỉnh kính thiên văn để ngắm mặt trăng mà không phải điều tiết. Sau đó một người cận thị cũng quan sát mặt trăng qua kính đó, để không phải điều tiết người đó phải chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính như thế nào :

A).giảm B).không thay đổi C).giảm hoặc không thay đổi D).tăng

Câu 47. Điều kiện xảy ra phản ứng dây chuyền trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử là hệ số notron s thoả mãn:

A).s>1 B).s<1 C).s=1 D)s 1

Câu 48.Trong giao động cơ học điều hoà lực gây ra dao động cho vật:

A).biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hoà

B).biến thiên cùng tần số ,cùng pha so với li độ

C).không đổi

D).biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha với li độ

Câu 49. Một mạch dao động lý tưởng đang thực hiện dao động tự do, điện tích cực đại của tụ là Q0=10-6(C), lúc điện tích của tụ là q=8.10-7 (C) thì cường độ dòng điện trong mạch i=60(mA). cường độ dòng điện trong mạch cực đại bằng:

A).0,16(A) B).80(mA) C).0,1(A) D).0,12(A)

Câu 50. phóng xạ với chu kì bán rã là 138 ngày, lúc nó có độ phóng xạ H=1,67.1011Bq thì khối lượng của mẩu P0 bằng:

A).1(g) B).0,4(g) C).4(mg) D).1(mg)

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Foxmail 6.0
 • Ảnh vui 5
 • Ảnh vui 11
 • Tôi rất thích làm chuyện ấy........
 • Tự thú
 • [English Study] - [Longman] Business English Verbs
 • [Icon-Img] - Stock Medical Insight X219
 • Aoao Watermark Software v3.5
 • Windows Vista Ultimate SP1 - 32-Bit & 64-Bit [July 2009]
 • Tipard All Music Converter v4.0.06

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?