Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

AVATAR cho nhiều sự lựa chọn part2

[ 2009-07-13 01:50:38 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Ảnh động - Chủ đề Ngôi sao
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/1.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/2.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/3.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/4.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/5.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/6.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/7.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/8.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/9.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/10.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/11.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/12.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/13.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/14.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/15.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/16.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/17.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/18.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/19.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/20.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/300331.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/300754.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301473.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301897.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302447.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302453.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302461.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302475.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302476.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302477.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302479.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302500.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302501.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302525.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302582.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302602.gif

12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302603.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302620.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302634.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302635.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302656.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302657.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302709.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302779.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302804.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302807.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302818.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302831.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302832.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302840.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302841.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302848.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302855.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302856.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302859.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302869.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302878.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302884.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302886.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302889.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302891.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302913.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302916.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302927.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302928.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302930.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302931.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302932.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302948.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302957.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302962.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302963.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302970.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304617.gif

Ảnh Động - Chủ đề vui cười
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305295.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305296.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305297.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305298.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305303.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305304.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305305.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305306.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305307.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305308.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305309.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305321.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305327.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305358.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305361.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305379.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305381.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305395.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305396.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305426.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305429.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305430.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305434.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305436.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305437.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305443.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305458.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305470.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305477.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305478.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305480.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305484.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305487.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305489.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305492.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305499.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305503.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305586.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305642.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305666.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306014.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306112.gif


Ảnh động - Chủ đề Điện Ảnh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301884.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301890.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301893.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301894.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301923.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301927.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301928.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301930.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301931.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/301943.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306098.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306102.gif

Ảnh động - Chủ đề Trẻ Em
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/300289.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/300337.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/300588.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/302975.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/303253.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304505.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304506.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304507.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304508.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304509.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304511.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304519.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304523.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304524.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304529.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304530.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304531.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304532.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/304639.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305224.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305238.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305251.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306108.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305465.gif
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/306109.gif12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305368.gif 12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/avatar/305380.gif

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • [T.Ngắn] - Yêu chồng
 • Adobe CS3 All In One AIO Pack
 • Portable CDBurnerXP Pro 4.2.4.1538
 • Flashden - MultipleFileUpload v2
 • Code ShopCMS
 • [Truyện Ma] Ác báo ghê hồn
 • [English Study] - The Complete Guide to the Toefl Test iBT - 2007 Edition
 • Share code tanhungco.com
 • [Hot] NPH Phát USB Cài đặt game Tiếu N gạo Giang Hồ (8gb) Nhanh tay nào
 • Download - Trang bị máy tính

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?