Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

TOP40- MyFonts.com

[ 2009-09-03 01:34:17 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

TOP40- MyFonts.com

Adobe-Garamond:

Adobe Garamond Bold Expert
Adobe Garamond Bold Italic Oldstyle Figures
Adobe Garamond Bold Oldstyle Figures
Adobe Garamond Italic Alternate
Adobe Garamond Italic Expert
Adobe Garamond Italic Oldstyle Figures
Adobe Garamond LT Bold
Adobe Garamond LT Bold Italic
Adobe Garamond LT Italic
Adobe Garamond LT Regular
Adobe Garamond LT Semibold
Adobe Garamond LT Semibold Italic
Adobe Garamond LT Titling Capitals
Adobe Garamond Regular Alternate
Adobe Garamond Regular Expert
Adobe Garamond Semibold Expert
Adobe Garamond Semibold Italic Expert
Adobe Garamond Semibold Italic Oldstyle Figures
Adobe Garamond Semibold Small Caps & Oldstyle Figures
Adobe Garamond Small Caps & Oldstyle Figures

Avenir:

Avenir LT 35 Light
Avenir LT 35 Light Oblique
Avenir LT 45 Book
Avenir LT 45 Book Oblique
Avenir LT 55 Oblique
Avenir LT 55 Roman
Avenir LT 65 Medium
Avenir LT 65 Medium Oblique
Avenir LT 85 Heavy
Avenir LT 86 Heavy Oblique
Avenir LT 95 Black
Avenir LT 95 Black Oblique

Bank-Gothic:

Bank Gothic Light BT
Bank Gothic Medium BT
BankGothic Lt BT Light
BankGothic Md BT Medium
BankGothic RUSS Medium
BankGothicCLtBT-Light
BankGothicCMdBT-Medium
BankGothic-Regular
BankGothic-Regular DB

Boycott:

Boycott
Chato-Band

Engravers-Gothic:

Engravers' Gothic BT

Eurostile:

Eurostile LT Bold
Eurostile LT Bold Condensed
Eurostile LT Bold Extended #2
Eurostile LT Bold Oblique
Eurostile LT Condensed
Eurostile LT Demi
Eurostile LT Demi Oblique
Eurostile LT Extended #2
Eurostile LT Medium
Eurostile LT Oblique

Frutiger:

Frutiger CE 45 Light
Frutiger CE 46 Light Italic
Frutiger CE 55 Roman
Frutiger CE 56 Italic
Frutiger CE 65 Bold
Frutiger CE 66 Bold Italic
Frutiger CE 75 Black
Frutiger CE 76 Black Italic
Frutiger CE 95 Ultra Black
Frutiger LT 45 Light
Frutiger LT 46 Light Italic
Frutiger LT 47 Light Condensed
Frutiger LT 55 Roman
Frutiger LT 56 Italic
Frutiger LT 57 Condensed
Frutiger LT 65 Bold
Frutiger LT 66 Bold Italic
Frutiger LT 67 Bold Condensed
Frutiger LT 75 Black
Frutiger LT 76 Black Italic
Frutiger LT 77 Black Condensed
Frutiger LT 87 Extra Black Condensed
Frutiger LT 95 Ultra Black

Futura:

Futura LT Bold
Futura LT Bold Oblique
Futura LT Book
Futura LT Book Oblique
Futura LT Condensed Bold
Futura LT Condensed Bold Oblique
Futura LT Condensed Extra Bold
Futura LT Condensed Extra Bold Oblique
Futura LT Condensed Light
Futura LT Condensed Light Oblique
Futura LT Condensed Medium
Futura LT Condensed Medium Oblique
Futura LT Extra Bold
Futura LT Extra Bold Oblique
Futura LT Heavy
Futura LT Heavy Oblique
Futura LT Light
Futura LT Light Oblique
Futura LT Medium
Futura LT Medium Oblique

Gill-Sans:

Gill Sans Bold Extra Condensed
Gill Sans Extra Bold Display
Gill Sans Light Shadowed
Gill Sans MT
Gill Sans MT Bold
Gill Sans MT Bold Italic
Gill Sans MT Condensed
Gill Sans MT Condensed Bold
Gill Sans MT Extra Bold
Gill Sans MT Italic
Gill Sans MT Light
Gill Sans MT Light Italic
Gill Sans MT Ultra Bold
Gill Sans MT Ultra Bold Cond
Gill Sans Shadowed

Grilled-Cheese-Btn

Helvetica:

Helvetica CE Bold
Helvetica CE Regular
Helvetica Cyrillic Bold
Helvetica Cyrillic Bold Inclined
Helvetica Cyrillic Inclined
Helvetica Cyrillic Upright
Helvetica Greek Bold
Helvetica Greek Bold Inclined
Helvetica Greek Inclined
Helvetica Greek Upright
Helvetica Inserat Cyrillic Upright
Helvetica Inserat LT
Helvetica LT
Helvetica LT Black
Helvetica LT Black Oblique
Helvetica LT Bold
Helvetica LT Bold Oblique
Helvetica LT Compressed
Helvetica LT Condensed Black
Helvetica LT Condensed Black Oblique
Helvetica LT Condensed Bold
Helvetica LT Condensed Bold Oblique
Helvetica LT Condensed Light
Helvetica LT Condensed Light Oblique
Helvetica LT Condensed Medium
Helvetica LT Condensed Oblique
Helvetica LT Extra Compressed
Helvetica LT Light
Helvetica LT Light Oblique
Helvetica LT Narrow
Helvetica LT Narrow Bold
Helvetica LT Narrow Bold Oblique
Helvetica LT Narrow Oblique
Helvetica LT Oblique
Helvetica LT Ultra Compressed
Helvetica Narrow CE Bold
Helvetica Narrow CE Regular
Helvetica Rounded LT Black
Helvetica Rounded LT Black Oblique
Helvetica Rounded LT Bold
Helvetica Rounded LT Bold Condensed
Helvetica Rounded LT Bold Condensed Oblique
Helvetica Rounded LT Bold Oblique
Helvetica Textbook LT Bold
Helvetica Textbook LT BoldObl
Helvetica Textbook LT Oblique
Helvetica Textbook LT Roman

Interstate:

InterstatePi Four
InterstatePi Three
InterstatePi-Four
InterstatePi-Three
InterstatePi One
InterstatePi Two
InterstatePi-One
InterstatePi-Two
Interstate
Interstate Black
Interstate BlackCompressed
Interstate BlackCondensed
Interstate Bold
Interstate Bold Cond
Interstate BoldCompressed
Interstate BoldCondensed
Interstate Cond Mono
Interstate Cond Mono - Blk
Interstate Cond Mono - Lgt
Interstate Cond Mono Bold
Interstate ExtraLight
Interstate ExtraLight Comp
Interstate ExtraLight Cond
Interstate ExtraLight Italic
Interstate Hairline
Interstate Hairline Italic
Interstate Light
Interstate Light Comp
Interstate Light Cond
Interstate Light Italic
Interstate LightCompressed
Interstate Mono
Interstate Mono - Blk
Interstate Mono - Lgt
Interstate Mono Bold
Interstate Regular
Interstate Regular Comp
Interstate Regular Cond
Interstate Regular Italic
Interstate RegularCompressed
Interstate RegularCondensed
Interstate Thin
Interstate Thin Italic
Interstate UltraBlack
Interstate UltraBlack Comp
Interstate UltraBlack Cond
InterstateBlack
Interstate-BlackCompressed
Interstate-BlackCondensed
Interstate-BlackItalic
Interstate-BoldCompressed
Interstate-BoldItalic
InterstateCond
InterstateCondBlack
InterstateCondensed Bold
Interstate-HairlineCondensed
InterstateLight
InterstateLightCondensed
InterstatePlus Black
InterstatePlus Black Cond
InterstatePlus Bold
InterstatePlus Bold Cond
InterstatePlus Light
InterstatePlus Light Cond
InterstatePlus Regular
InterstatePlus Regular Cond
Interstate-RegularCompressed
Interstate-RegularCondensed
Interstate-ThinCondensed
Interstate-UltraBlackItalic

Itc-Avant-Garde-Gothic:

ITC Avant Garde CE Gothic Book
ITC Avant Garde CE Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic LT Bold
ITC Avant Garde Gothic LT Bold Oblique
ITC Avant Garde Gothic LT Book
ITC Avant Garde Gothic LT Book Oblique
ITC Avant Garde Gothic LT Condensed Bold
ITC Avant Garde Gothic LT Condensed Book
ITC Avant Garde Gothic LT Condensed Demi
ITC Avant Garde Gothic LT Condensed Medium
ITC Avant Garde Gothic LT Demi
ITC Avant Garde Gothic LT Demi Oblique
ITC Avant Garde Gothic LT Extra Light
ITC Avant Garde Gothic LT Extra Light Oblique
ITC Avant Garde Gothic LT Medium
ITC Avant Garde Gothic LT Medium Oblique

Itc-Franklin-Gothic:

ITC Franklin Gothic LT Book
ITC Franklin Gothic LT Book Compressed
ITC Franklin Gothic LT Book Compressed Italic
ITC Franklin Gothic LT Book Condensed
ITC Franklin Gothic LT Book Condensed Italic
ITC Franklin Gothic LT Book Extra Compressed
ITC Franklin Gothic LT Book Italic
ITC Franklin Gothic LT Demi
ITC Franklin Gothic LT Demi Compressed
ITC Franklin Gothic LT Demi Compressed Italic
ITC Franklin Gothic LT Demi Condensed
ITC Franklin Gothic LT Demi Condensed Italic
ITC Franklin Gothic LT Demi Extra Compressed
ITC Franklin Gothic LT Demi Italic
ITC Franklin Gothic LT Heavy
ITC Franklin Gothic LT Heavy Italic
ITC Franklin Gothic LT Medium
ITC Franklin Gothic LT Medium Condensed
ITC Franklin Gothic LT Medium Condensed Italic
ITC Franklin Gothic LT Medium Italic

Lamar-Pen:

lamarpen

Lassigue-Dmato:

LassigueDMato

Machia:

Machia

Mrs-Eaves:

MrsEavesBold
MrsEavesBoldBold
MrsEavesFractions
MrsEavesFractionsFractions
MrsEavesFractionsRegular
MrsEavesItalic
MrsEavesItalicItalic
MrsEavesJustLigBold
MrsEavesJustLig-Bold
MrsEavesJustLigItalic
MrsEavesJustLig-Italic
MrsEavesJustLigRegular
MrsEavesJustLigRoman
MrsEavesPetiteCaps
MrsEavesPetiteCapsPetiteCap
MrsEavesPetiteCapsRegular
MrsEavesRoman
MrsEavesRomanRegular
MrsEavesSmallCaps
MrsEavesSmallCapsRegular
MrsEavesSmallCapsSmallCaps

Myriad:

MyriadPro-Black.otf
MyriadPro-BlackCond
MyriadPro-BlackCondIt
MyriadPro-BlackIt
MyriadPro-BlackSemiCn
MyriadPro-BlackSemiCnIt
MyriadPro-BlackSemiExt
MyriadPro-BlackSemiExtIt
MyriadPro-Bold
MyriadPro-BoldCond
MyriadPro-BoldCondIt
MyriadPro-BoldIt
MyriadPro-BoldSemiCn
MyriadPro-BoldSemiCnIt
MyriadPro-BoldSemiExt
MyriadPro-BoldSemiExtIt
MyriadPro-Cond
MyriadPro-CondIt
MyriadPro-It
MyriadPro-Light
MyriadPro-LightCond
MyriadPro-LightCondIt
MyriadPro-LightIt
MyriadPro-LightSemiCn
MyriadPro-LightSemiCnIt
MyriadPro-LightSemiExt
MyriadPro-LightSemiExtIt
MyriadPro-Regular
MyriadPro-Semibold
MyriadPro-SemiboldCond
MyriadPro-SemiboldCondIt
MyriadPro-SemiboldIt
MyriadPro-SemiboldSemiCn
MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
MyriadPro-SemiboldSemiExt
MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
MyriadPro-SemiCn
MyriadPro-SemiCnIt
MyriadPro-SemiExt
MyriadPro-SemiExtIt

Nat-Vignette:

NatVignetteOne
NatVignetteTwo

Neue-Helvetica:

Helvetica LT 107 Extra Black Condensed Oblique
Helvetica LT 107 Extra Black Condensed
Helvetica LT 23 Ultra Light Extended Oblique
Helvetica LT 23 Ultra Light Extended
Helvetica LT 25 Ultra Light
Helvetica LT 26 Ultra Light Italic
Helvetica LT 27 Ultra Light Condensed Oblique
Helvetica LT 27 Ultra Light Condensed
Helvetica LT 33 Thin Extended Oblique
Helvetica LT 33 Thin Extended
Helvetica LT 35 Thin
Helvetica LT 36 Thin Italic
Helvetica LT 37 Thin Condensed Oblique
Helvetica LT 37 Thin Condensed
Helvetica LT 43 Light Extended Oblique
Helvetica LT 43 Light Extended
Helvetica LT 45 Light
Helvetica LT 46 Light Italic
Helvetica LT 47 Light Condensed Oblique
Helvetica LT 47 Light Condensed
Helvetica LT 53 Extended Oblique
Helvetica LT 53 Extended
Helvetica LT 55 Roman
Helvetica LT 56 Italic
Helvetica LT 57 Condensed Oblique
Helvetica LT 57 Condensed
Helvetica LT 63 Medium Extended Oblique
Helvetica LT 63 Medium Extended
Helvetica LT 65 Medium
Helvetica LT 66 Medium Italic
Helvetica LT 67 Medium Condensed Oblique
Helvetica LT 67 Medium Condensed
Helvetica LT 73 Bold Extended Oblique
Helvetica LT 73 Bold Extended
Helvetica LT 75 Bold Outline
Helvetica LT 75 Bold
Helvetica LT 76 Bold Italic
Helvetica LT 77 Bold Condensed Oblique
Helvetica LT 77 Bold Condensed
Helvetica LT 83 Heavy Extended Oblique
Helvetica LT 83 Heavy Extended
Helvetica LT 85 Heavy
Helvetica LT 86 Heavy Italic
Helvetica LT 87 Heavy Condensed Oblique
Helvetica LT 87 Heavy Condensed
Helvetica LT 93 Black Extended Oblique
Helvetica LT 93 Black Extended
Helvetica LT 95 Black
Helvetica LT 96 Black Italic
Helvetica LT 97 Black Condensed Oblique
Helvetica LT 97 Black Condensed
Helvetica Neue CE 35 Thin
Helvetica Neue CE 36 Thin Italic
Helvetica Neue CE 55 Roman
Helvetica Neue CE 56 Italic
Helvetica Neue CE 75 Bold
Helvetica Neue CE 76 Bold Italic

Optima:

LTe50019
LTe50021
LTe5240
LTe53505
LTe53506
LTe53507
LTe53508
LTe53509
LTe53510
LTe53511
LTe53512
LTe54379

P22-Corinthia:

P22 Corinthia
P22-Zaner

Passions-Conflict:

PassionsConflictROB

Satisfaction:

Satisfaction

Shelley-Script:

Shelley Allegro BT
Shelley Andante BT
Shelley Volante BT
ShelleyLTStd-Script

Sloop:

Sloop-ScriptOne
Sloop-ScriptThree
Sloop-ScriptTwo

Swan-Song:

Swan Song

Swiss-721:

Swiss 721 Black BT
Swiss 721 Black Condensed BT
Swiss 721 Black Condensed Italic BT
Swiss 721 Black Extended BT
Swiss 721 Black Italic BT
Swiss 721 Black No.2 BT
Swiss 721 Black Outline BT
Swiss 721 Black Rounded BT
Swiss 721 Bold BT
Swiss 721 Bold Condensed BT
Swiss 721 Bold Condensed Italic BT
Swiss 721 Bold Condensed Outline BT
Swiss 721 Bold Extended BT
Swiss 721 Bold Italic BT
Swiss 721 Bold Italic Win95BT
Swiss 721 Bold Oblique SWA
Swiss 721 Bold Outline BT
Swiss 721 Bold Rounded BT
Swiss 721 Bold SWA
Swiss 721 Bold Win95BT
Swiss 721 BT
Swiss 721 Condensed BT
Swiss 721 Condensed Italic BT
Swiss 721 Extended BT
Swiss 721 Heavy BT
Swiss 721 Heavy Italic BT
Swiss 721 Italic BT
Swiss 721 Italic Win95BT
Swiss 721 Light BT
Swiss 721 Light Condensed BT
Swiss 721 Light Condensed Italic BT
Swiss 721 Light Extended BT
Swiss 721 Light Italic BT
Swiss 721 Medium BT
Swiss 721 Medium Italic BT
Swiss 721 Narrow Bold Oblique SWA
Swiss 721 Narrow Bold SWA
Swiss 721 Narrow Oblique SWA
Swiss 721 Narrow SWA
Swiss 721 Oblique SWA
Swiss 721 SWA
Swiss 721 Thin BT
Swiss 721 Thin Italic BT
Swiss 721 Win95BT

The-Nauti-Gal:

TheNautiGal ROB

Trade-Gothic:

Trade Gothic LT Bold Condensed No. 20 Oblique
Trade Gothic LT Bold Condensed No. 20
Trade Gothic LT Bold Extended
Trade Gothic LT Bold No. 2 Obliqu
Trade Gothic LT Bold No. 2
Trade Gothic LT Bold Oblique
Trade Gothic LT Bold
Trade Gothic LT Condensed No. 18 Oblique
Trade Gothic LT Condensed No. 18
Trade Gothic LT Extended
Trade Gothic LT Light Oblique
Trade Gothic LT Light
Trade Gothic LT Oblique
Trade Gothic LT

Trajan:

Trajan Bold
Trajan Regular

Univers:

Univers CE 45 Light
Univers CE 55 Medium
Univers CE 55 Oblique
Univers CE 65 Bold.
Univers CE 75 Black
Univers LT 39 Thin Ultra Condensed
Univers LT 45 Light Oblique
Univers LT 45 Light
Univers LT 47 Condensed Light Oblique
Univers LT 47 Condensed Light
Univers LT 49 Light Ultra Condensed
Univers LT 53 Extended Oblique
Univers LT 53 Extended
Univers LT 55 Roman
Univers LT 56 Oblique
Univers LT 57 Condensed Oblique
Univers LT 57 Condensed
Univers LT 59 Ultra Condensed
Univers LT 63 Bold Extended Oblique
Univers LT 63 Bold Extended
Univers LT 65 Bold Oblique
Univers LT 65 Bold
Univers LT 66 Bold Italic
Univers LT 67 Condensed Bold Oblique
Univers LT 67 Condensed Bold
Univers LT 73 Black Extended Oblique
Univers LT 73 Black Extended
Univers LT 75 Black
Univers LT 76 Black Oblique
Univers LT 85 Extra Black Oblique
Univers LT 85 Extra Black
Univers LT 93 Extra Black Extended Oblique
Univers LT 93 Extra Black Extended
UniversCE-BlackOblique
UniversCE-BoldOblique
UniversCE-LightOblique

Water-Brush:

WaterBrushROB

Yevida:

yevida
yevidapotens

Zapfino:

P22ZanerFour
P22ZanerOne
P22ZanerThree
P22ZanerTwo
Zaner Ornamental

[DOWNLOAD PIC WILL BE HERE][/DOWNLOAD PIC WILL BE HERE]

http://rapidshare.com/files/184565336/Fonts.rar
http://netload.in/dateis9x3omIRkC/Fonts.rar.htm
http://www.uploadjockey.com/download/2054513/Fonts.rar
http://www.megaupload.com/?d=JVOEX5AI

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Truyện Tranh Spirou
 • FIFA Manager 2008: Huấn luyện viên kiêm cầu thủ
 • Các đường tiệm cận
 • Sữa Cô Gái Trung Hoa
 • TuneUp Utilities 2009 v8.0.3300.1 Portable
 • AIO SWF Flash Tools
 • Tài liệu: Mẹo lập trình
 • Thơ Vui - thơ chế cực hay
 • Download Yahoo,tải yahoo bản mới nhất
 • Portable Ashampoo Burning Studio v9.05

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?